ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มินกุน 4วัน
รหัสทัวร์ MT6_8M/WRT
ทัวร์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มินกุน 4วัน
สายการบิน Myanmar Airway (8M) ประเทศ พม่า
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวซิกอง (บรรจุไหล่ปล้าร้า ของพระพุทธเจ้า) ชมความงดงาม วิหารชเวนันดอว์ (พระราชวังไม้สักทอง) ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้าย ของราชวงศ์พม่า ชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่ง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสันดอว์ ชมเมืองมินกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่มินกุน เจดีย์ชินพิวมิน รับฟรี... ทุกที่นั่ง !!! หมวก / พัด / ถุงผ้า พิเศษ... เป็ดย่าง และ กุ้งแม่น้ำเผา
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 24 มิ.ย. 61 วันแรก
สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - ตำหนักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ –  มัณฑะเลย์ฮิลส์                 
11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น  4  ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาเตอร์สายการบิน  MYANMAR AIRLINES  (8M) เจ้าหน้าที่คอยให้ MY TRAVEL AGENT คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.45 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่  8M-338 / UB-022  1500-1615 น.
*** สายการบินมี บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***

15.20 น.
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที )
เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ ไร่นา สวนผัก ของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์น้อยและใหญ่จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเขา และริมฝั่งแม่น้ำ
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่  20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราช
วังของเก่า  จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สัก ชเวนันดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าสร้างโดย  พระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือสีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด  ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างงดงามยิ่งนัก
จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอว์ ตามประวัติ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฏก ครั้งที่ 4 และ พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฏก เล่มใหญ่ที่สุดในโลก  และ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันที่พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” 
นำท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี  แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมาก ดั้งพระมีชีวิต   
นำท่านเดินทางสู่เขา มัณฑะเลย์ฮิลส์ Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอด 3 เขามัณฑะเลย์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร กุ้งแม่น้ำเผา  ท่านละ 1 ตัว
พักที่ SHWE PHYU HOTEL//   SHWE  HTEE  HOTEL  ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง
มัณฑะเลย์ - พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอว์ - ( จุดชมวิวทะเลเจดีย์) -  ชมโชว์หุ่นพื้นเมืองเชิดหุ่น 
06.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมือง พุกาม (Bagan) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง พุกามดั่งเมืองโบราณสถานดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุ 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหา ราชแห่งอาณาจักรพุกาม  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์และวิหารส่วนที่รอดพ้น จากภัยแผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดี มีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง และถูกขนานนามว่าเป็น “ ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์  ”
นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันอ อกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน  ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 
และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้อง
องค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ 
จากนั้นพาท่าน ชมวัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติหน้า จึงได้นําอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์กับพระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์ เชลยพระองค์นี้ เป็ นอย่างดี

กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม นำท่าน ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา  จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่  ที่ตั้งอยู่รายรอบ จนได้สมญานามว่า  “ป่าทะเลเจดีย์ 5,000 องค์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัยและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
พักที่ FAMOUS HOTEL /  SHWE YEE PWINT HOTEL  ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม
พุกาม – อมรปุระ – สะพานไม้อูเป้ง ทะเลสาบคองตามัน – มิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำ- อิรวดี - เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่ – เจดีย์ชินพิวมิน 
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ ( Mandalay ) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย พร้อมนำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองราชธานี 76 ปี และเป็นราชธานีแห่งที่หนึ่งของพม่า ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400  และนำท่าน ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของ สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน(Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกาม 

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมแม่น้ำอิระวดี เพื่อข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุงจะเป็นเส้นทางสู่ มหาเจดีย์ยักษ์ “มินกุน” ชม เจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิระวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2362 หลังพ่ายแพ้จากสงคราม 9 ทัพ  เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกของ มินกุน คือ ระฆังยักษ์มินกุน สร้างในปี พ.ศ. 235 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มึงกุน สูง 4 เมตร น้ำหนัก 90 ตัน และปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังทีตีดัง เดิมถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มินกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา ระฆังยักษ์ มินกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆังยักษ์มินกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หลังจากนั้นนำท่าน ชมเจดีย์สีขาว ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงาน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) เจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะโดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวมินที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ” 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
พักที่ SHWE PHYU HOTEL//   SHWE  HTEE  HOTEL  ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  - มัณฑะเลย์ -  กรุงเทพฯ
04.00 น.
จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำ ให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุง ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพานสวยงามมาก สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก  
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.
ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ 
11.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน เที่ยวบินที่  8M-337 / UB-021 1145-1400 น.
** โดยสารกรบิน มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมCopyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

     

                         


บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image